Zásady ochrany súkromia

 Domov / Zásady ochrany súkromia

Zásady ochrany súkromia

Posledná aktualizácia zo dňa 1.3.2019

1. Všeobecné ustanovenia a kontaktné údaje

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) sa vzťahujú na osobné údaje, ktoré spoločnosťWALMARK, a. s., ako prevádzkovateľ údajov (ďalej len " WALMARK" alebo „prevádzkovateľ údajov“) zhromaždí a ktoré bude spracovávať o svojich zákazníkoch a používateľoch webových stránok (ďalej len „používateľ“) pri používaní webových stránok a služieb na nich poskytovaných (ďalej len „ webové stránky“).

Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“).

2. Základné údaje o prevádzkovateľovi

Názov: WALMARK, a.s.
Sídlo: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
IČO: 00536016
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod spis. zn. B 2501
tel.: +420 800 141 141
e-mail: info@walmark.cz
www: www.walmarkgroup.com

Kontaktné údaje na GDPR špecialistu:
meno/názov: Dagmar Přibylová
sídlo: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
tel.: +420 234 709 811
e-mail: gdpr@walmark.cz

3. Aktualizácia a dostupnosť zásad

WALMARK je oprávnený tieto zásady meniť. Informácie o tom, kedy bola vykonaná posledná aktualizácia týchto zásad, nájdete v hornej časti týchto zásad. Zmeny v týchto zásadách nadobúdajú účinnosť okamihom zverejnenia ich aktualizovanej verzie na webových stránkach. Ak budete používať naše webové stránky po vykonaní aktualizácií, bude to chápané ako Váš súhlas s aktualizovanou verziou zásad.

4. Informácie poskytnuté používateľom

Niektoré časti webových stránok môžu požadovať, aby používatelia uviedli svoje osobné údaje, aby mohli využívať výhody ponúkané určitými službami (napr. registrácia Vernostného programu WALMARK alebo spracovanie objednávok) alebo účasť na konkrétnej aktivite (napr. spotrebiteľské súťaže).

WALMARK je oprávnený spájať poskytnuté informácie s ďalšími informáciami, či už získanými na webových stránkach, alebo inými spôsobmi, vrátane napr. predchádzajúcich objednávok používateľa.

5. Pasívne zhromažďovanie a využívanie informácií

Počas prezerania webových stránok môžu byť určité informácie pasívne zhromažďované pomocou rôznych techník a nástrojov, napr. IP adresy, cookies, a zhromažďovani (t. j. bez toho, aby používatelia v skutočnosti aktívne poskytli akékoľvek informácie).

Podrobné informácie o cookies a ďalších technológiách sledovania používaných na našich webových stránkach nájdete v Informáciách o súboroch cookies. V týchto Informáciách o súboroch cookies nájdete informácie o tom, ako súbory cookies a technológie sledovania odmietnuť. Ak súbory cookies alebo ďalšie technológie sledovania neodmietnete, má sa za to, že ste dali súhlas s ich používaním.

6. Odkazy na externé webové stránky

Tieto zásady neupravujú ochranu osobných údajov, poskytovanie informácií a ďalšie postupy externých partnerov, za ktorých WALMARK nenesie žiadnu zodpovednosť, vrátane externých partnerov prevádzkujúcich webové stránky alebo oblasti webu (vrátane aplikácií), na ktoré možno prostredníctvom týchto webových stránok vstúpiť alebo na ktoré odkazuje odkaz na týchto webových stránkach. Prístupnosť alebo akýkoľvek odkaz na našich webových stránkach na také webové stránky tretích strán nesmie byť chápaný ako súhlas WALMARK s takou stránkou.

7. Rozsah a účel spracovávania osobných údajov

V niektorých prípadoch môže WALMARK informácie o používateľoch získať buď priamo od používateľa, alebo z iných zákonných zdrojov. Niektoré informácie, ktoré WALMARK takto získa, môžu byť klasifikované ako „osobné údaje“ v súlade s bodom 1 článku 4 nariadenia GDPR.

Informácie o akejkoľvek neidentifikovanej alebo identifikovateľnej osobe môžu byť použité a zverejnené na akýkoľvek účel. Ak možno údaje, ktoré sa netýkajú neidentifikovaných alebo identifikovateľných osôb, spájať s údajmi týkajúcimi sa neidentifikovaných alebo identifikovateľných osôb (napr. Vaše meno možno spojiť s Vašou geografickou polohou), bude WALMARK uchovávať tieto zlúčené informácie ako osobné údaje, kým budú tieto údaje spolu súvisieť (napr. odporučenie najlepšej formy dodania tovaru podľa Vášho bydliska alebo odporučenie rovnakého alebo obdobného produktu z ponuky, ktorý je v akcii).

Pokiaľ užívateľ poskytne spoločnosti WALMARK príslušné osobné údaje, robí tak v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

8. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

(i) Používateľ má právo na prístup k osobným údajom za podmienok stanovených v článku 15 nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ údajov poskytne používateľovi zdarma kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania spolu s ďalšími súvisiacimi informáciami. Za všetky ďalšie kópie vyžiadané používateľom má prevádzkovateľ údajov právo účtovať primeraný poplatok.

(ii) Uplatnením práva na opravu má používateľ taktiež právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov za podmienok stanovených v článku 16 nariadenia GDPR.

(iii) V prípade, že používateľ uplatní právo na výmaz osobných údajov, je prevádzkovateľ osobných údajov povinný príslušné osobné údaje vymazať, ak nebude prevádzkovateľ údajov spracovávať a uchovávať konkrétne údaje pre plnenie svojej povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov alebo ak nebudú dané iné podmienky v článku 17 naradenia GDPR.

(iv) Používateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa osobných údajov obmedzenie spracovávania údajov za podmienok stanovených v článku 18 nariadenia GDPR.

(v) Ohľadne práva na prenositeľnosť údajov podľa článku 20 nariadenia GDPR má používateľ právo dostať od prevádzkovateľa osobných údajov údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo prevádzať tieto údaje inému prevádzkovateľovi osobných údajov. Ak je to technicky možné, má používateľ právo na to, aby boli jeho osobné údaje jedným prevádzkovateľom priamo prenášané druhému prevádzkovateľovi.

(vi) V prípade automatizovaného rozhodovania a profilovania založeného výhradne na automatizovanom spracovávaní (vrátane profilovania) má používateľ právo byť z takej činnosti vylúčený podľa podmienok stanovených v článku 22 nariadenia GDPR.

(vii) Každý používateľ má právo podať sťažnosť u orgánu dohľadu (úradu pre ochranu osobných údajov) , ak sa domnieva, že spracovávaním jeho osobných údajov dochádza k porušovaniu právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sú: https://www.dataprotection.gov.sk , adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 323 132 14.

(viii) Každý používateľ má právo na účinnú súdnu ochranu v prípade, že sa domnieva, že spracovávaním jeho osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a ďalej mu prislúcha právo požadovať náhradu škody na súde.

9. Vaše právo vzniesť námietku

Používateľ má v súvislosti s údajmi spracovávanými podľa bodov 7.4 a 7.5 týchto zásad právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov (z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie) za podmienok stanovených v článku 21 nariadenia GDPR.

Ak chcete uplatniť toto právo, môžete nás kontaktovať na ktoromkoľvek z vyššie uvedených kontaktných údajov spoločnosti WALMARK.

Eshopy – tu môžete zakúpiť Degasin, alebo v každej dobrej lekárni:

Wavita
Pozrieť ponuku
Dr.Max
Pozrieť ponuku
Pilulka
Pozrieť ponuku
Benu
Pozrieť ponuku
Walmark

Kontakt: